Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny

przyjęto do realizacji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej podjętej
w porozumieniu z radą rodziców


„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi,

ale i dla drugich”.

Jan Paweł II w UNESCO (02.06.1980 r.)

Spis treści

 1. Uwagi wstępne
 2. Cele programu
 3. Model absolwenta szkoły podstawowej w Wisznicach
  1. Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole.
 4. Zadania organów szkoły
 5. Zasady współpracy z rodzicami
 6. Zasady
 7. Strategia działań wychowawczo-profilaktycznych
 8. Zadania do realizacji:
 9. Ewaluacja programu

Podstawy prawne:

-          Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72);

-          Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;

-          Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;

-          Konwencja o Prawach Dziecka;

-          ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;

-          Karta Nauczyciela;

-          ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 , poz. 209 z późniejszymi zmianami);

-          ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami);

-          ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198),

-          ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179 z późniejszymi zmianami),

-          Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

-          Statut szkoły.

I Uwagi wstępne

Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na planowym wpajaniu dziecku przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi ma się ono kierować w swoim życiu. Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci i młodzieży jest rodzina, którą szkoła powinna wspierać w dziedzinie wychowania. Systematyczna praca z uczniami i rodzicami we współpracy z różnymi instytucjami jest podstawą naszego programu wychowawczego, gdyż wychowanie i kształcenie powinno stanowić integralną całość.

Tworzeniu Programu wychowawczo-profilaktycznego towarzyszyło przekonanie, że drogą pozytywnej motywacji, preferując humanistyczne normy moralne jako nauczyciele i wychowawcy powinniśmy:

- stwarzać uczniowi warunki do samodzielnego poznawania siebie i świadomej autokreacji,

- mobilizować do rzetelnej samooceny i rozwijamy poczucie własnej wartości,

- przybliżać podstawowe zasady i reguły obowiązujące w stosunkach międzyludzkich,

- kształtować zachowania sprzyjające zdrowiu,

- zapewnić wszechstronny rozwój osobowy ucznia, wspomagając ten rozwój we wszystkich wymiarach, zwłaszcza indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, a tym samym wyposażyć absolwenta naszej szkoły w bagaż pozytywnych wartości, by dalej podążał drogą poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwiać młodym ludziom rozwój.

II CELE PROGRAMU

           Głównym celem programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia. Wspieranie go w prawidłowym rozwoju intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Wdrażanie do samorządnego działania, współpracy, wzajemnej pomocy, współodpowiedzialności, samodzielnego zdobywania wiedzy, umiejętności życiowych, doświadczenia społecznego i samowychowania.

Cele szczegółowe:

-          dbanie o wszechstronny rozwój osobowy w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym;

-          rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra;

-          kształtowanie systemu wartości;

-          przygotowanie się do rozpoznawania wartości moralnych, ich różnicowania i dokonywania właściwych wyborów;

-          kształtowanie świadomości życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych
i wiedzy pochodzącej z różnorodnych źródeł;

-          wdrożenie do korzystania z informacji i skutecznego komunikowania się;

-          przygotowanie do twórczego postępowania, odpowiedzialności za swoje działania;

-          przygotowanie do życia w rodzinie, uczestnictwa w życiu społecznym, rozwijanie samodzielności w dążeniu do osiągania celów indywidualnych i społecznych;

-          kształtowanie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;

-          wdrażanie do życia w harmonii ze sobą, z innymi ludźmi, uwrażliwianie na los drugiego człowieka;

-          wdrażanie do współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty uczniów i nauczycieli;

-          kształtowanie właściwej postawy wobec problemów ochrony środowiska;

-          kształtowanie umiejętności określania swoich potrzeb oraz umiejętności dbania o własne zdrowie;

-          kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i przedszkola;

-          rozwijanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

III MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WISZNICACH

 Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

 w sferze nauki:

-          sprawnie posługiwał się językiem polskim i językami obcymi, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;

-          był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;

-          miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

 w sferze społecznej:

-          dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;

-          znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju;

-          był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;

-          umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;

-          był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;

-          umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;

-          potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;

-          dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;

-          stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;

-          dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;

-          potrafił właściwie dysponować swoim czasem wolnym;

-          bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

 w sferze kulturowej:

-          uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;

-          umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;

-          był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

IV DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE.

Opracowanie niniejszego programu poprzedziło rozpoznanie sytuacji w szkole - diagnoza środowiskowa, na podstawie obserwacji i wywiadów przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pozostałych pracowników szkoły. Rozpoznanie to dostarczyło nam informacji na temat środowiska rodzinnego uczniów oraz różnych zagrożeń, patologii, agresji - jej przejawów, przyczyn i źródeł powstawania oraz zachowań dzieci 
w sytuacjach agresywnych. Wynikające z diagnozy sugestie oraz rozeznanie w zasobach jakimi nasza szkoła dysponuje - pozwoliły na określenie celów i szczegółowych zadań programu profilaktyki naszej placówki.

Wśród patogennych sytuacji wyłonionych w naszej szkole, wymienić można:

samookaleczenie

agresję słowną - używanie wyzwisk, przekleństw,

brak akceptacji uczniów z wysokimi osiągnięciami dydaktycznymi,

jednostkowe przypadki wagarów,

brak dyscypliny i niska kultura języka,

brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne,

ubóstwo materialne rodziców (brak podręczników, przyborów szkolnych, śniadań, środków finansowych na pokrycie kosztów wycieczek szkolnych),

uzależnienie od telewizji i komputera,

brak wyrobionego nawyku higieny osobistej.

Jak udało nam się zaobserwować w naszej szkole jest wielu uczniów którzy mają problemy emocjonalne, które w sposób szczególny wpływają na funkcjonowanie ucznia są lęki szkolne. Obserwujemy ponadto, że wielu uczniom z trudnością przychodzi nawiązanie i utrzymanie pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy rówieśniczej, wykazywanie zrozumienia, wycofanie się i konstruktywne radzenie sobie z problemami i konfliktami.

Pragniemy aby program ten przyczynił się w znaczący sposób do minimalizacji negatywnych zachowań, które dostrzegamy w naszej placówce. Będziemy dążyli do tego aby nasi uczniowie potrafili bronić własnych praw, uznając jednocześnie prawa innych, aby nauczyli się wyrażać swoje potrzeby, poglądy i odczucia, a także, mieli wiarę w siebie oraz potrafili radzić sobie ze stresem Mamy nadzieję, że nauczymy ich odmawiać, gdy ktoś poczęstuje je papierosem, alkoholem lub zaproponuje narkotyki.

V. ZADANIA ORGANÓW SZKOŁY

Dyrektor

-          nadzoruje i kontroluje pracę wychowawcy w szkole,

-          współpracuje ze wszystkimi podmiotami oddziaływań wychowawczych w Zespole oraz poza Zespołem,

-          kontroluje przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego,

-          diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły,

-          współpracuje z samorządem szkolnym w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących spraw uczniów i nauczycieli,

-          współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy Zespołu,

-          współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

Nauczyciel

-          uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

-          uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków

-          uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy

-          troszczy się o harmonijny rozwój ucznia

-          wprowadza go w świat wiedzy

-          stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości

-          rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego

-          rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp. uczy traktowania wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata

-          pozytywnie motywuje uczniów do nauki i pracy nad sobą

-          dąży do tego, aby być autorytetem, doradcą i przewodnikiem

-          bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie

Wychowawca

-          wspiera uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju;

-          integruje zespół klasowy;

-          inspiruje i wzmacnia współpracę z rodzicami;

-          pomaga odkrywać godność człowieka;

-          wspiera rodziców w procesie wychowania;

-          wdraża do samodzielności i odpowiedzialności;

-          przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym;

-          zapewnia uczniom poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego ;

-          pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji;

-          podejmuje problemy, zagadnienia zgodne z tym, co przeżywają uczniowie jako klasa lub jako osoby dojrzewające.

Rada pedagogiczna

-          diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole i w przedszkolu, proponuje działania strategiczne, określa zapotrzebowanie na konkretne programy profilaktyczne,

-          proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

-          inspiruje nowe koncepcje w pracy oraz działania innowacyjne,

-          ocenia stan wychowania i dydaktyki w szkole

-          diagnozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych.

Samorząd Uczniowski

-          reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie,

-          współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, poszczególnymi klasami i rodzicami a także ze środowiskiem lokalnym,

-          uczestniczy w uchwalaniu Statutu Szkoły oraz współdecyduje o życiu klasy i szkoły,

-          uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań,

-          uczy planowania i osiągania założonych celów,

-          rozwija cechy i umiejętności przywódcze,

-          organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne,

-          podejmuje akcje na rzecz pomocy kolegom i innym osobom potrzebującym.

-          rozwija cechy i umiejętności przywódcze,

INNE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

-          Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna,

-          Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej,

-          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

-          Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wisznice

-          Komisariat Policji w Wisznicach,

-          Kościół Parafialny,

-          Gminna Biblioteka Publiczną

-          Gminny Ośrodek Kultury

-          Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

-          Komisja Interdyscyplinarna przy UG w Wisznicach.

-          Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Organ prowadzący

-          współuczestniczy w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne, środki niezbędne do realizacji Programu.

VI. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Współpraca rodziców i nauczycieli ma na celu w szczególności:

1. Realizację praw rodziców oraz ich dzieci – co wyraża się poprzez uchwalenie Programu Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

2. Demokratyzację życia społecznego, która oznacza wpływ rodziców na kształt życia Szkolnego i przedszkolnego, w tym zwłaszcza na wychowanie – co wyraża się zasięganiem opinii i akceptacją Rady Rodziców w sprawie najważniejszych dokumentów regulujących pracę w szkole, w tym programów nauczania i wychowania; rodzice również sami proponują pewne rozwiązania;

3. Stworzenie podstaw do budowania partnerstwa we współdziałaniu głównych środowisk życia i edukacji dziecka , to znaczy domu, szkoły i środowiska lokalnego – co przejawia się m.in. we wspólnym organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych, ekologicznych, wycieczek, zawodów sportowych;

4. Modyfikację dotychczasowych oczekiwań rodziców wobec szkoły i przedszkola, polegającą na współpracy i zrozumieniu wspólnej roli w wychowaniu dziecka – co przejawia się w innej formule organizowanych zebrań klasowych, przekazywanie rodzicom wiedzy pedagogicznej (pedagogizacja rodziców), zapraszanie fachowców mogących przybliżyć problemy związane z reformą szkolnictwa , tak abyśmy wspólnie ukształtowali młodzież jako obywateli świata mających podnosić odpowiedzialność za jego losy;

5. Pomoc rodzinie w trudnej sytuacji ekonomicznej, zagrożonej patologią społeczną, niewydolnej wychowawczo, niepełnej, potrzebującej wsparcia, chcącej podnieść swoje umiejętności wychowawcze.

Współpraca z rodzicami

1. Współpraca z Radą Rodziców

2. Wywiadówki jako wspólne spotkania z rodzicami

3. Konsultacje pedagogiczne

4. Udział rodziców w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez szkołę

5. Kontakty korespondencyjne i telefoniczne, za pomocą dziennika internetowego.

VII ZASADY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH

Bezpieczeństwo uczestników

-          respektowanie podmiotowości uczestników,

-          poszanowanie ich godności i indywidualności,

-          ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji,

-          uwzględnienie wieku i poziomu rozwoju uczestników,

-          uwzględnienie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczestników,

-          niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości (terapeutycznych, psychomanipulacyjnych),

-          realizatorzy działań profilaktycznych powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Adekwatność oddziaływań

-          działania profilaktyczne powinny być maksymalnie dostosowane do potrzeb i problemów odbiorców oraz mieć wyraźnie określonego adresata.

Skuteczność

-          działania powinny być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą,

-          działania powinny wykorzystać wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii, form i metod oddziaływania,

-          działania powinny uwzględnić wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej.

Rzetelność

-          informacje powinny być rzetelne,

-          informacje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego adresata, do jego możliwości percepcyjnych,

-          informacje powinny uwzględniać poziom już posiadanej wiedzy (zbyt wczesne wkraczanie z informacjami na temat zagrożeń może podsuwać pomysły na niepożądane zachowania),

-          informacje powinny być rzeczowe (odwoływanie się do emocji, np. straszenie, może powodować obronne odrzucanie zagrażających informacji lub też pobudzać ciekawość),

-          informacje dotyczące zagrożeń nie powinny być zbyt szczegółowe (aby nie stanowiły

VIII STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNYCH

-          systematyczne rozpoznawanie i diagnoza potrzeb środowiska uczniów,

-          bieżąca diagnoza rzeczywistych problemów dzieci na terenie szkoły,

-          systematyczna realizacja programu Wychowczo-Profilaktycznego przez wychowawców na poziomie klas (wykorzystanie do tego celu lekcji wychowawczych dwa razy w miesiącu),

-          kontynuowanie zajęć przez kolejne lata, dostosowane do poziomu i tematyki, wiedzy oraz umiejętności posiadanej przez uczniów z uwzględnieniem corocznej ewaluacji.

IX .ZADANIA DO REALIZACJI:

Przedszkole:

 

L.p. Obszar Zadanie Działanie Odpowiedzialni Ewaluacja
I Uczeń bezpieczny w szkole i poza szkołą Bezpieczeństwo podczas zabaw Organizowanie bezpiecznych zabaw, zajęcia na temat bezpieczeństwa. analiza dokumentacji nauczyciela opiekunowie grup obserwacja
Bezpieczna droga do przedszkola. Spotkanie z przedstawicielami Policji opiekunowie analiza dokumentacji nauczyciela
Udzielanie pierwszej pomocy.

Spotkanie z przedstawicielem służb medycznych.

Uczenie umiejętności posługiwania się telefonami alarmowymi i właściwego przekazywania wiadomości o wypadku, zdarzeniu lub zagrożeniu.

Zorganizowanie pokazu udzielania pierwszej pomocy.

opiekunowie, przeszkoleni nauczyciele raport z działań
Kształtowane przyjaznej postawy i zachowanie ostrożności wobec nieznajomych, zwierząt. Zachowanie ostrożności wobec roślin, przedmiotów, lekarstw i środków chemicznych. Uczenie umiejętności prawidłowego zachowania się w przypadku kontaktu z wymienionymi zagrożeniami. Opiekunowie grup Pogadanki, scenki rodzajowe
Profilaktyka przeciwpożarowa.

Prawidłowe zachowanie się podczas próbnego alarmu pożarowego.

Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej.

Opiekunowie grup analiza dokumentacji nauczyciela
  Promowanie akcji Bezpieczne i Zdrowe Wakacje Letnie i Zimowe Pogadanka na temat zagrożeń związanych z wypoczynkiem letnim i zimowym. Opiekunowie grup Analiza dokumentacji nauczyciela

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- zna zasady współżycia w zespole (korzysta z zabawek, przyborów i sprzętu zgodnie z ustalonymi regułami, samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa)

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego,

- wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia,

- zna numery alarmowe,

- nie drażni zwierząt,

- dokarmianie zwierząt podczas zimy,

- nie bawi się lekarstwami i środkami chemicznymi,

- nie zrywa nieznanych owoców i grzybów,

- wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić,

- wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem.

- zna zasady bezpiecznego wypoczynku zimowego i letniego.

II. Higiena i zdrowie dziecka Zdrowy styl życia

Profilaktyka chorób,

organizacja czasu wolnego, prawidłowe odżywianie się, zagrożenia wynikające z nałogów oraz mediów

 Spotkanie z pielęgniarką szkolną, wycieczki po okolicy

Opiekunowie grup, pielęgniarka szkolna obserwacja, ankieta do opiekunów
Higiena i kultura osobista.

Spotkanie z pielęgniarką szkolną.

Kulturalne zachowanie się przy stole.

Opiekunowie grup, pielęgniarka szkolna obserwacja, ankieta do opiekunów
Organizacja dożywiania.

Przygotowywanie racji żywieniowych zgodnie z normą wiekową.

Udział w akcji „Szklanka mleka”. „Owoce w szkole”

Dyrektor szkoły, intendentka Lista dzieci korzystających z dożywiania

Dziecko:

- rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego (unikanie nadmiernej ilości słodyczy i niezdrowej żywności)

- dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów,

- zna i używa przybory toaletowe,

- wie, jak ubrać się do warunków atmosferycznych,

- wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu,

- zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu,

- rozumie zakaz spożywania używek,

- zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i internetu.

III. Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczności przedszkolnej Kształtowanie potrzeb prorodzinnych Organizowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka itp.

opiekunowie grup,

rodzice

analizowanie dokumentacji, zapisy w dziennikach, sprawozdania wychowawców
Kształtowanie postaw prospołecznych

Wspólne obchodzenie świąt

Uczenie postaw patriotycznych i symboli narodowych.

Poznanie miejsc pamięci narodowej w Wisznicach.

opiekunowie grup, rodzice

opiekunowie grup

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- wzmacnianie więzi z domem rodzinnym,

- zna piosenki i wiersze o tematyce patriotycznej,

- zna miejsca pamięci narodowej z terenu Wisznic,

- aktywne uczestnictwo w organizowanych uroczystościach,

- osiąganie satysfakcji i poczucie wartości przez dzieci.

IV. Aktywność ruchowa- profilaktyka

Zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała,

Aktywny udział w zajęciach ruchowych,

Nauka samokontroli w utrzymywaniu właściwej postawy ciała

Zabawy ruchowe i rekreacja w czasie pobytu w przedszkolu

Nauczyciel w-f i opiekunowie grup, pielęgniarka

Analiza dokumentacji pielęgniarki, obserwacja

Pomaganie w radzeniu sobie ze stresem i nadpobudliwością

Spotkanie z pielęgniarką,

Gry i zabawy

Pielęgniarka, opiekunowie grup Obserwacja

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia,

- umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała,

- aktywnie wypoczywa,

- wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Klasy I - VII:

L.p. Obszar Zadanie Działanie Odpowiedzialni Ewaluacja
I. Uczeń bezpieczny w szkole i poza szkołą Bezpieczeństwo podczas zajęć i w czasie przerw

 BHP w pracowniach i na terenie szkoły

Aktywne dyżury nauczycieli na terenie szkoły i na boiskach

Wychowawcy klas

Nauczyciele dyżurujący

Obserwacja,

analiza dokumentacji nauczyciela zapisy w dzienniku, monitoring

Bezpieczna droga do szkoły i okolicy

Spotkanie z przedstawicielami Policji,

Znajomość znaków i przepisów drogowych,

Przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej(IV-VII),

Organizowanie pieszych wycieczek po najbliższej okolicy,

Wychowawcy,

Nauczyciel techniki,

analiza dokumentacji nauczyciela,

protokół z egzaminu na kartę rowerową,

raport z przeprowadzonych działań

Udzielanie pierwszej pomocy.

Spotkanie z przedstawicielem służb medycznych.

Uczenie umiejętności posługiwania się alarmowymi numerami telefonu i właściwego przekazywania wiadomości o wypadku, zdarzeniu lub zagrożeniu.

Zorganizowanie pokazu udzielania pierwszej pomocy- ćwiczenia praktyczne.

nauczyciele,

nauczyciele przeszkoleni

analiza dokumentacji nauczyciela,

protokół z przeprowadzonego szkolenia

  Kształtowane przyjaznej postawy i zachowanie ostrożności wobec nieznajomych, zwierząt. Zachowanie ostrożności wobec nieznanych roślin, lekarstw i środków chemicznych, przedmiotów toksycznych, łatwopalnych, niewypałów. Uczenie umiejętności prawidłowego zachowania się w przypadku kontaktu z wymienionymi zagrożeniami. Nauczyciele i wychowawcy

Pogadanki, scenki rodzajowe,

Wycieczki,

Dokumentacja szkolna

Profilaktyka przeciwpożarowa.

Prawidłowe zachowanie się podczas próbnego alarmu pożarowego.

Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej.

nauczyciele analiza dokumentacji szkolnej,
Zapoznanie uczniów z obowiązującymi zasadami moralnymi i prawnymi (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny, Konwencja Praw Dziecka) Zajęcia profilaktyczne, lekcje wychowawcze Dyrektor, wychowawcy Zapisy w dziennikach lekcyjnych
  Promowanie Akcji Bezpieczne i Zdrowe Wakacje Letnie i Zimowe

Profilaktyka wynikająca z aktualnych potrzeb m.in.: zatrucia pokarmowe, grypa, ukąszenia kleszcza, salmonella

Prelekcja dla rodziców

Pielęgniarka, nauczyciel przyrody, wychowawcy, rodzice Zapisy w dokumentacji szkolnej, pielęgniarki szkolnej
    Profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera, Internetu, telefonii komórkowej. Przekazanie rodzicom wiedzy na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego użytkowania multimediów (telefon, tablet) czy korzystania z portali społecznościowych. uzależnienie od Internetu i gier komputerowych Wychowawcy, nauczyciele informatyki Dokumentacja szkolna

Oczekiwane efekty:

Uczeń:

- zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i przerw lekcyjnych,

-potrafi bezpiecznie dotrzeć do szkoły i poruszać się po okolicy,

- podejmuje próbę udzielania pierwszej pomocy,

- zachowuje się ostrożnie wobec nieznajomych, zwierząt, roślin i środków chemicznych,

-prawidłowo zachowuje się podczas próbnego alarmu,

-zna zasady moralne i prawne obowiązujące w szkole,

- zachowuje się bezpiecznie podczas wypoczynki letniego i zimowego.

- ma świadomość wynikającą z zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera, Internetu i telefonu komórkowego.

II. Higiena i zdrowie dziecka Wyrabianie nawyków związanych z higieną osobistą i troską o zdrowie (higiena rąk i zębów)

Spotkanie z pielęgniarką szkolną,

wycieczki po okolicy

Opiekunowie grup, pielęgniarka szkolna obserwacja, ankieta do opiekunów
Wyposażenie uczniów w wiedzę o szkodliwości używania wszelkiego rodzaju używek.

Spotkanie z pielęgniarką szkolną

 Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę”.

Opiekunowie grup, pielęgniarka szkolna

obserwacja, ankieta do opiekunów

Udział w akcjach promujących zdrowie.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia, Dnia Dziecka

Prowadzenie lekcji wychowawczych obejmujących tematykę zdrowia.

Pielęgniarka szkolna,

Wychowawcy

Program festynu

„Dzień dziecka”, sprawozdanie

Pielęgniarki

Profilaktyka zaburzeń odżywiania (nadwagi, otyłości anoreksja, bulimia). Prelekcje pielęgniarki szkolnej Wychowawcy

Sprawozdanie pielęgniarki

Kształtowanie nawyku prawidłowego żywienia i dbania o swoje zdrowie.

Przeprowadzenie szeregu pogadanek na temat zdrowego odżywiania oraz szkodliwości nadużywania produktów przetworzonych.

Przygotowywanie racji

żywieniowych zgodnie z normą wiekową.

Udział w akcji „Szklanka mleka”. „Owoce w szkole”. Udział w programie Trzymaj Formę.

Wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna

Dyrektor szkoły, intendentka

Zapisy w dzienniku

Lista dzieci korzystających z dożywiania

Dbałość o zdrowie psychiczne Trening asertywności oraz sposoby radzenia sobie ze stresem Warsztaty

Wychowawcy klas

Trenerzy

Oczekiwane efekty:

Uczeń:

- potrafi dbać o higienę osobistą z troską o swoje zdrowie,

- posiada wiedzę o szkodliwości używania wszelkiego rodzaju używek,

- bierze udział w programach profilaktycznych organizowanych na terenie szkoły,

- kontroluje swoją wagę,

- prawidłowo się odżywia i dba o swoje zdrowie,

- potrafi radzić sobie ze stresem

- jest asertywny

III. Życie bez nałogu Dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Organizacja imprez tematycznych-Dzień Dziecka (konkursy, przedstawienia itp.) Wychowawcy klas, Nauczyciele przedmiotowi 

Zapisy w dziennikach,

Scenariusz imprez,

sprawozdania

Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania – asertywność.

Pogadanki profilaktyczne propagujące wiedzę z zakresu unikania zagrożeń wśród dzieci i młodzieży na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych, 

Pedagog szkolny

pielęgniarka szkolna

Uświadomienie o negatywnych skutkach zażywania środków uzależniających pod katem zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.


Projekcje filmów edukacyjnych z zakresu profilaktyki

Edukacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień na spotkaniach z rodzicami.


Przedstawiciele Policji,

Oczekiwane efekty:

Uczeń:

- bierze aktywny udział w imprezach i konkursach o tematyce profilaktyki uzależnień,

- uświadamia sobie szkodliwość wynikającą z nałogów,

- asertywnie wyraża własne zdanie,

- jest świadomy negatywnych skutków zażywania środków uzależniających.

IV. Przygotowanie w rodzinie i społeczności szkolnej Uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka i zło, jakie niesie ze sobą agresja i przemoc oraz nękanie innych.

Wprowadzenie zasad dobrej komunikacji (jak słuchać, jak mówić).

Wychowawcy klas,

Rodzice

Zapisy w dziennikach,

Sprawozdania

Rozwijanie samoświadomości- samopoznanie - Ja i inni. Kształtowanie poprawnej relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Budowanie dobrej współpracy na płaszczyźnie uczeń- rodzic- nauczyciel.

Kształtowanie potrzeb prorodzinnych i prospołecznych. Wspólne obchodzenie świąt.

Prawidłowe pojmowanie norm zachowań, przyjętych przez społeczeństwo

Organizowanie spotkań imprez klasowych np. wigilia, Dzień Chłopaka, Dnia Dziecka itp.

   

Uczenie postaw patriotycznych i symboli narodowych.

Budzenie przywiązania i szacunku do wartkości kulturowych, tradycji poprzez zajęcia tematyczne, apele okolicznościowe, zajęcia z wychowawcą.

Wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele Scenariusze zajęć, apeli

Oczekiwane efekty:

Uczeń:

- jest wrażliwy na krzywdę człowieka, zwierząt związaną z agresją i przemocą,

- zna swoje miejsce w grupie,

- integruje się ze środowiskiem szkolnym, rodzinnym i społecznym,

- bierze aktywność w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,

- respektuje normy społeczne.

- zna miejsca pamięci narodowej w Wiszniach,

- zna tradycje, dorobek kulturowy Polski

V. Aktywność ruchowa- profilaktyka

Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat korzyści aktywności ruchowej.

Stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego- udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych, rajdach, wycieczkach.

Wychowawcy klas,

Pielęgniarka szkolna,

Rodzice

Zapisy w dziennikach,

Sprawozdania

Zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała.

Nauka samokontroli w utrzymywaniu właściwej postawy ciała. Rodzice, wychowawcy, pielęgniarka szkolna

Sprawozdania wychowawców

Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz sportu jako formy zdrowego sposobu życia i spędzania czasu wolnego od obowiązków szkolnych i domowych (wypoczynek czynny i bierny).

Organizacja różnorodnych, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; 

Nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel przyrody

Pogadanka

VI. Działalność proekologiczna Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat ochrony środowiska, nauka segregacji odpadów. Udział w programach i konkursach proekologicznych, zbieranie surowców wtórnych. Nauczyciele przyrody, wychowawcy Sprawozdania z konkursów, programów

Oczekiwane efekty:

Uczeń:

- jest świadomy korzyści wynikających z aktywności ruchowej,

- przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach,

- aktywnie spędza czas wolny z uwzględnieniem aktywności czynnej i biernej.

- jest świadomy i odpowiedzialny za swoje środowisko i otoczenie.

IX.           Ewaluacja programu:

1. Sposoby ewaluacji:

Przebieg realizacji programu będzie monitorowany przez cały okres trwania jego realizacji. Raz w roku szkolnym zostanie opracowane sprawozdanie z realizacji zadań wyznaczonych w programie i zapisane wnioski. Sprawozdanie pozwoli ocenić zakres działań wykonanych i potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian w programie na kolejny rok szkolny. Ewaluacja zostanie przeprowadzona na reprezentatywnej grupie składającej się z uczniów, rodziców i nauczycieli, przygotuje ją zespół nauczycieli powołany do tego zadania.

Celem ewaluacji będzie zbieranie informacji na temat przystępności i atrakcyjności treści zawartych w programie, skuteczności jego działania i wprowadzenia korekt w programie.

Dokonując ewaluacji programu zostaną wykorzystane następujące metody:

 • ankietowanie,
 • sondaż
 • wywiad ( nauczyciele)
 • analiza dokumentów (dokumentacja pielęgniarki szkolnej, dokumentacja wychowawcy, dzienniki lekcyjne- analiza frekwencji uczniów, sprawozdania z przebiegu projektów, plany doskonalenia zawodowego nauczycieli)
 • cykliczne spotkania członków Zespołu Wychowawczego
 • obserwacja zachowań uczniów

Zatwierdzono do realizacji uchwałą                         Zaopiniowano przez Radę Rodziców

Rady Pedagogicznej z dnia                                       dnia..........................................


koronawirus

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME