8. Ostatnie dziesięciolecie

Rok 1999/2000 to moment reformy szkolnictwa w Polsce – wprowadzono sześcioklasową szkołę podstawową i trzyklasowe gimnazjum. Na etapie klas I-III pojawiło się nauczanie zintegrowane, w którym nie wyodrębniono przedmiotów. Na etapie klas IV-VI przewidziano nauczanie blokowe. Zlikwidowano klasy VII i VIII. Przy szkole podstawowej otworzono trzyletnie gimnazjum, które zajęło część nowo wybudowanego budynku. Z dzienników znikają oceny mierne, zamieniono je na dopuszczające. U uczniów najmłodszych stosuje się ocenę opisową. Jak się okazało był to trudny okres dla szkoły, tak jak następne podczas wdrażania reformy w życie.

W szkole pracowało 29 pedagogów. Młodzież dalej aktywnie brała udział w olimpiadach przedmiotowych. Na 57 uczniów do rejonu przeszło 2 z j.rosyjskiego, 4 - geografii, 1 – j.polskiego, 2 - matematyki (z tego 1 dostała się do następnego etapu wojewódzkiego). Wprowadzono pierwsze testy kompetencji dla uczniów kończących szkołę podstawową. Zatwierdzono nowe wso, dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz plany wychowawcze.

Zakupiono nowoczesne wyposażenie szkolne: sprzęt sportowy, mikroskopy, skaner, radiomagnetofony, rozszerzono sieci internetową. Utworzono siłownię, którą udostępniano odpłatnie młodzieży pozaszkolnej. Wyposażono pracownię komputerową w komputery typu Macintosh.

 

W roku szkolnym 2000/2001 w Szkole Podstawowej w Wisznicach uczyło się 258 osób, od 17 do 26 w jednej klasie. Rozpoczęto mierzenie jakości szkoły: opracowano ankiety dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Z  przeprowadzonej analizy wynikło, iż w latach 1997-2000 ilość uczniów zmniejszyła się z 381 do 319. Zmniejszeniu uległa też liczba ocen celujących ze 137 do 103. Nieznacznie spadła liczba osób z ocenami niedostatecznymi z 380 do 316. Wzrosła natomiast liczba dzieci biorących udział w konkursach gminnych z 274 na 305, zmalała w etapach powiatowym i znacznie w wojewódzkim (z 66 na 23). Na podstawie badań stwierdzono, że zarówno rodzice jak i nauczyciele akceptują szkołę. Uczniowie natomiast wyrazili zadowolenie ze szkoły, tylko około 3% miało inne zdanie. Zatrudniono pedagoga szkolnego, którego praca opierała się na zadaniach ogólnowychowawczych, profilaktyce wychowawczej,  działalności korekcyjno – wyrównawczej, pomocy materialnej, rozwoju zawodowym i doskonaleniu zawodowym.

W placówce przeprowadzono obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej, społeczność szkolną zapoznano z postacią Kardynała Stefana Wyszyńskiego, któremu poświęcony był 2001 rok. Organizowano konkursy: sportowe, ortograficzne, wiedzy religijnej, plastyczne.

Uczniowie czynnie włączyli się w akcje charytatywne np. wzorem lat poprzednich zbierali pieniądze na rzecz fundacji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Szczęśliwe dzieciństwo”, WOŚP.

Dzieci zajmowały wysokie miejsca w różnych konkurencjach sportowych w rejonie: III miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym Szkół Podstawowych, czołowe lokaty w marszach na orientacje „Wiosna 2001”.

Młodzież z sukcesami brała udział w następujących konkursach: krasomówczy (3 osoby w etapie okręgowym), matematyczny (1 osoba w okręgu), literacko – językowy (9 osób w okręgu), Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (3 osoby zakwalifikowały się do powiatu).

 

W roku 2001/2002 rozwiązano Zespół Oświatowy w Wisznicach. Powstały dwie oddzielne placówki: Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, która objęła również klasy zerowe i oddział przedszkolny oraz Szkołę Podstawową w Rowinach kl. 0-III. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w wyniku konkursu powierzono Stanisławie Chilczuk. W tym czasie pracowało 31 nauczycieli, z czego 4 w oddziale przedszkolnym. Liczba uczniów wynosiła 246 uczniów. Placówka uzyskała nazwę Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. i. Kraszewskiego w Wisznicach.

Od września 2001r. przeniesiono świetlicę i stołówkę do przedszkola. Po rocznym okresie przerwy wznowiono działanie sklepiku szkolnego. Dzięki wsparciu finansowego z UE zakupiono pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt audiowizualny. Doposażono też klasopracownię komputerową i plastyczną.

W konkursach przedmiotowych uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego z matematyki (2 osoby z czego 1 przeszła do III etapu) i j. polskiego (1 osoba) oraz na szczeblu powiatu w konkursie recytatorskim. Młodzież poznawała najciekawsze miejsca w regionie poprzez udział
w licznych marszach na orientację i w Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym (II miejsce w województwie). Szkoła była organizatorem wielu imprez sportowych. Ponadto młodzież brała udział w zawodach sportowych poza murami szkoły, uzyskując m.in.: II miejsce w powiecie w mini piłce nożnej chłopców, IV miejsce w ogólnopolskim turnieju piłkarskim o Puchar Starosty Powiaty Lubartowskiego. Nie brakowało również osiągnięć plastycznych m.in. w „Dzieci ilustrują utwory Kraszewskiego”.

Prężnie działało Koło Przyjaciół Dzieci, następca TPD prowadzonego wcześniej przez wiele lat. Działalność koncentrowała się na pomocy materialnej, czuwaniu nad prawami dziecka, pomocą i opieką nad dziećmi, zagrożeniach ekologicznych. Współpracowano z GOK i GOPS. Przyłączano się do akcji ogólnopolskich, np. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

Zorganizowano pierwsze obchody Dni Języków Obcych pod kierunkiem nauczycieli j . rosyjskiego, j. angielskiego. W następnych latach kontynuowano tradycję, ponieważ była to właściwa motywacja uczniów do doskonalenia umiejętności językowych. Systematycznie uzupełniano pomoce dydaktyczne
do nauki języków obcych.

Po raz pierwszy odbyły się próbne egzaminy klas VI, uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z nowym wyzwaniem, uzyskując średnią liczbą punktów ok. 30 na 50 możliwych.

W szkole systematycznie prowadzono prace remontowe poprawiające estetykę w pracowniach i gabinecie lekarskim. W okresie przerwy wakacyjnej położono nową nawierzchnię na boisku, wyłożono płytkami parking, ogrodzono boisko. Z roku na rok poprawiano estetykę korytarzy, przydzielając je do opieki wyznaczonym nauczycielom.

 

W roku szkolnym 2002/2003 było zapisanych 236 uczniów, od 11 do 26 w jednej klasie. Pracowało 20 nauczycieli, w tym jeden tyflopedagog, który rozpoczął zajęcia z niewidomą uczennicą. Oprócz tego zapewniono opiekę dzieciom z upośledzeniami oraz deficytami rozwojowymi. Ustalono, że język angielski nie jest wliczany do średniej ocen i nie wpływa na promowanie ucznia. Obowiązkowy został język rosyjski.

Uczniowie jak co roku startowali w licznych konkursach. Z zakresu poszczególnych przedmiotów wyróżnili się w Konkursie Humanistycznym „Alfik” (1 osoba V miejsce w województwie).

Od 2002r. szkoła wzięła udział w projekcie „Nauczyciel objazdowy języka francuskiego” koordynowanym przez Ośrodek Francuski w Białej Podlaskiej i Stowarzyszenie Deux-Sevres-Region Biała Podlaska. Wprowadzono go do trzech klas zintegrowanych. Od 1996r. nawiązano współpracę z Francją. Wiązało się to wyjazdami w ramach wymiany do Francji oraz goszczeniem w Wisznicach delegacji młodzieży oraz dorosłych. Współpraca była kontynuowana dzięki programowi europejskiemu Comenius Sokrates. Parterami szkoły z Wisznic zostali: Zespół Szkół w Sosnowicy oraz dwie szkoły z Francji (Airvault, Saint Varent) i z jedna z Austrii (Ravelsbach). Koordynatorem działań była pani wicedyrektor Jadwiga Chról. Jako element integracji z UE w 2003r. odbył się „Piknik Europejski”. Wisznice gościły wszystkie szkoły z gminy, które przygotowały krótkie części artystyczne, uczestniczyły w konkursach, przygotowały stoiska poświęcone poszczególnym krajom unii.

Szkoła wykazała się sprawnością sportową głównie w rozgrywkach na szczeblu powiatowym np. II miejsce w piłce ręcznej i czwórboju LA chłopców, III i IV miejsce siatkarskich „2” i „3”. Dużą popularnością cieszyły się  marsze na orientację i wycieczki piesze.

Uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauczaniu, około 49% zdobyło świadectwa z wyróżnieniem. Średnia szkoły wyniosła 4,4. Podobne wysokie wyniki osiągnęli uczniowie klas VI, piszący sprawdzian zewnętrzny. Na 40 pkt. średnia szkoły wyniosła 30,76 pkt..

W wakacje ruszył duży remont szkoły wewnątrz i na zewnątrz budynku. Odnowiono łazienki, zaplecze gospodarcze, kuchnię, wymieniono okna, dach, wykonano wentylację, położono terakotę na korytarzach. Zostały zakupione nowoczesne szafki dla uczniów pełniące rolę szatni.

 

W roku szkolnym 2003/2004 pracowało 26 nauczycieli. Liczba dzieci w szkole to 237 w 12 oddziałach, od 11 do 25 uczniów w klasie. Koło KPD pozyskało dla szkoły 4 komputery i 2 kserokopiarki. W tym czasie zakupiono również nowy sprzęt nagłaśniający za środki przekazane przez Komitet Rodzicielski. Rozpoczęto starania o poszerzenie sieci internetowej, doposażenie w programy multimedialne: encyklopedie przedmiotowe, słowniki oraz programy do nauczania początkowego.

W tym samym czasie na kółku informatycznym tworzono pierwszą stronę internetową szkoły, opiekunem i pomysłodawcą był Andrzej Nuszczyk.

Kontakty z Francją rozwijały się, prowadzono wymianę młodzieży. W szkole powstał Klub Przyjaciół Francji, który miał na celu pogłębienie współpracy. Przyjęto delegację partnerskich szkół oraz wielu stażystów z Francji.

Od 1.04.2004r. grupa uczniów i nauczycieli podjęła akcję „Adopcja serca”, która polegała na pomocy osieroconemu dziecku z Afryki. Wpłacano co miesiąc 15 dolarów na konto misyjne. Pieniądze przeznaczane były na utrzymanie i wykształcenie dziecka w zakresie szkoły podstawowej i nauki zawodu. Adoptowano Diendonna Musehakweli – 14 letniego chłopca z Rwandy. Zaplanowano kontynuację akcji na kolejne 4 lata.

Dnia 24.04.2004r. przeprowadzono Międzyszkolny Festyn Ekologiczny promujący ekologiczny i prozdrowotny tryb życia. Wskazywał na konieczność ochrony przyrody, sposób dbania o zdrowie. Uczestniczyli w nim uczniowie z innych szkół w gminie: Horodyszcza, Polubicz, Dołholiski, Dubicy.

Rok szkolny zakończono pozytywnym akcentem, około 35% uczniów uzyskało wyróżnienia i świadectwa z paskiem. Równie wysokie wyniki osiągnęli uczniowie piszący sprawdziany po klasie III i VI.

Kolejne wakacje przebiegły pod hasłem remontów. Przygotowano pomieszczenie na przyjęcie sali internetowej, doprowadzono Internet, przyłącza, alarm, zakupiono stoliki.

 

W roku 2004/2005 do szkoły uczęszczało 222 uczniów w 11 oddziałach (jedna klasa III). W olimpiadach przedmiotowych do etapu rejonowego przeszły: z matematyki – 1 osoba, z j.polskiego – 2 osoby, z przyrody – 2 osoby. W konkursie humanistycznym „Łowcy Talentów” dwie uczennice uplasowały się na I i III miejscu w województwie. Osiem osób uzyskało wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie historycznym „Krąg”. Równie chętnie uczniowie brali udział w konkursach recytatorskich: „Kraszewski był także poetą” – II miejsce, Gminnym Konkursie Recytatorskim – III miejsce. Dzieci brały również udział w III Regionalnym Konkursie Poezji i Prozy Francuskiej, gdzie zajęły trzy pierwsze miejsca. Chór szkolny reprezentował szkołę na IV Spotkaniu z Piosenką Szkolną w Wohyniu i zajął II miejsce w kategorii soliści i zespół. Efektem pracy Uczniowskiego Klubu Sportowego były liczne osiągnięcia sportowe takie jak np.: VI i X miejsce w Finale Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych, VII miejsce w Finale Powiatu w tenisie stołowym.

Od listopada 2004r. szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Rozpoczęto realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Szkoła włączyła się też w międzynarodowy projekt Socrates Comenius SOS z zakresu zdrowie. W projekcie brały udział trzy państwa: Polska, Francja, Austria, początkowo planowano włączyć też Węgry. Wizyta przygotowawcza odbyła się 17-22 XII 2004r., dostarczyła nowych celów, zadań, określiła kalendarz pracy.

Placówka koordynowała akcję charytatywną w gminie „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, łącznie zebrano 267 kg żywności, 60 kg odzieży. Pomoc trafiła przed świętami do rodzin najuboższych.

W pracy dydaktycznej wdrażano elementy wychowania zdrowotnego i profilaktyki, zgodnie z typem placówki promującej zdrowie. Treści wplatano w tok lekcji, wyjazdy klasowe i codzienność szkolną.

Rozpoczęto realizację programu edukacji środowiskowej „Jedna jest Ziemia jak jedno Słońce” w obszarach: edukacyjnym, artystycznym, badawczym, medialnym i porządkowym. Celem programu było wzbogacenie świadomości ekologicznej, pogłębianie wrażliwości na przyrodę. Realizacją programu zajęła się Beata Kiryk – nauczyciel przyrody. Częściowo kontynuowano akcję w wakacje pod hasłem „Wakacyjne lato ekologiczne”, organizując wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego.

Na 222 uczniów 81 otrzymało nagrody za wyniki, frekwencję i aktywność w pracy na rzecz szkoły. Średnia ocen szkoły wyniosła 4,3.

W ferie letnie wykonano szereg modernizacji i remontów: wymianę podłóg w salach, blatów w ławkach, malowanie ścian, montaż trzeciej sali komputerowej w przedszkolu z dostępem do Internetu.

 

W roku 2005/2006 objęto nauczaniem 226 uczniów w 12 oddziałach. Klasę IV rozdzielono na dwa oddziały, jeden z nich miał cechy klasy integracyjnej w związku z obecnością niewidomej uczennicy.

Osiągnięciami sportowymi były m.in.: IV miejsce w powiecie w drużynowym Turnieju w Tenisie Stołowym chłopców, VIII i XII miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych, IV miejsce w Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt.

Czołowe miejsca i wyróżnienia zdobywali uczniowie w konkursach „Olimpus”. Z matematyki w sesji zimowej i wiosennej II, III i IV miejsce w kraju, wyłoniono również wielu laureatów. W konkursie „Kangur 2006” jeden uczeń zdobył III miejsce. Natomiast w olimpiadzie z j.polskiego jedna osoba przeszła do etapu powiatowego.

Wysokie noty otrzymał również zespół muzyczny „Iskierki”. Dwukrotnie w 2005 i 2006 roku uzyskał I miejsce w kategorii zespołów dziecięcych na Festiwalu w Leśnej Podlaskiej. Uczennica Dorota Krać zajęła II miejsce w kategorii soliści na Festiwalu Pieśni Maryjnej.

Kontynuowano program ekologiczny, organizując Festyn Ekologiczny, brano udział w corocznej akcji „Sprzątania świata”. Prowadzono również konkursy
na najpiękniej ukwieconą pracownię, laurkę ekologiczną „Płuca ziemi” i kompozycję jesienną.

Podjęto działania odnośnie ogólnopolskiej akcji ”Dąb na nowe 1000-lecie”. Posadzono kilka dębów, jeden przy szkole nazwany „Ignacy” (03.05.2006r.).

W ramach edukacji czytelniczej rozpoczęto akcję „Uwolnij książkę”, która trwa do dnia dzisiejszego. Ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.

Dzięki działalności koła j. francuskiego, Szkolnego Klubu Przyjaciół Francji, stażystom z Francji uczniowie chętnie przystępowali do konkursów językowych. W Regionalnym Konkursie Piosenki Francuskiej w Białej Podlaskiej dwie uczennice zajęły I i III miejsce. Młodzież na kole informatycznym przygotowała materiały do stworzenia strony WWW współpracy międzynarodowej Comenius. Dzięki temu odrębna strona powstała w lutym 2006r..

Szkoła rozpoczęła trzyletnią współpracę Comenius SOS w obszarach zdrowie, otwartość, bezpieczeństwo. W ramach w.w. współpracy zorganizowano wizytę roboczą dzieci i nauczycieli w Austrii (11-17.10.2005r. Ravelsbach), jak również w trakcie wizyty roboczej w Wiszniach goszczono koordynatorów z Austrii (V 2006r.).

W roku szkolnym 2006/2007 w szkole pracuje 25 nauczycieli, uczy się 217 uczniów.

Osiągnięciami dydaktycznymi były: VI miejsce w kraju w konkursie Centrum Edukacji Szkolnej z języka polskiego, I miejsce w konkursie humanistycznym „Łowca talentów”, III i IV miejsce w „Olimpus” z j. polskiego, IV miejsce w „Olimpus” z matematyki, 2 osoby przeszły do etapu rejonowego „Daję słowo”.

Sprawność sportowa uczniów została wysoko oceniona w zawodach, m.in.: II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt.

Zespół nauczycieli i uczniów wyjeżdżał na wizytę roboczą do Francji (21-26 październik 2006r.) w ramach programu Comenius Sokrates. 21-25 maja 2007r. nauczyciele z Francji i Austrii przybyli do Wisznic z rewizytą, w czasie której podsumowano rok 2006/2007. Podczas ferii zimowych tematem przewodnim była również współpraca międzynarodowa („Ferie z Comeniusem”).

Opracowano program naprawczy w zakresie bezpieczeństwa w szkole „Zero tolerancji dla przemocy”. Wybrano koordynatora ds. przeciwdziałania aktom przemocy – Barbarę Pawlukiewicz, w następnym roku zaś Ewę Gabrylewicz.

Uczniowie i nauczyciele realizowali program zajęć grupowych w ramach transzy „Społeczność w szkole” p.t. „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Treścią objęto pracę wokół patrona J. I. Kraszewskiego. W ramach Dni Patrona 15-16 maja 2007r. goszczono szkoły podstawowe z Gminy Wisznice zaprzyjaźnione z Zaświatycz, Woli Uhruskiej, nr 47 z Lublina. Poprzez różne formy przekazu uczniowie mieli okazję poznawać realia życia i twórczości pisarza.

 

W roku szkolnym 2007/2008 206 uczniów zostało zobowiązanych do noszenia mundurków szkolnych. Był to ostatni rok współpracy LLP Comenius. Polska została wybrana koordynatorem. W ramach wymiany 12-17 listopada 2007r. do Wisznic przyjechali uczniowie i nauczyciele z Francji i Austrii. Spotkanie odbyło się pod wiodącym hasłem „Zdrowie i żywienie”. Następnie 16-21 maja 2008r. sześciu nauczycieli wyjechało do Austrii w celu uzgodnienia raportu końcowego oraz ostatecznego opracowania produktu końcowego (kalendarza na rok 2009).

Zakończono też projekt „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Głównym celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz przygotowanie ich do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Organizowano zajęcia pozalekcyjne: koło przyrodnicze, technologii informacyjnej, polonistyczne, artystyczne, sportowo-turystyczne oraz prowadzono wyjazdy na warsztaty.

Dzięki współpracy UKS „Elf” z klubem sportowym „Tytan” Wisznice, działacze tej organizacji przekazali szkole ogólnorozwojowy sprzęt sportowy. Natomiast dzięki licznym pismom do władz PZPN przyznano zestaw bramek aluminiowych.

Szkoła odnosiła liczne sukcesy zarówno w sporcie jak i nauce. Uczniowie zdobywali najwyższe osiągnięcia w konkursach i olimpiadach: I miejsce w konkursie recytatorskim w Romanowie, II etap „Daję słowo” (4 osoby), II i IV miejsce w kraju „Łowcy Talentów” z j.polskiego, czołowe miejsca w kraju w „Centrum Edukacji Szkolnej”, III i V miejsce „Olimpus” z matematyki, I miejsce w kraju w „Alfiku matematycznym”, IV-VI miejsca „Olimpus” z historii.

W olimpiadach przedmiotowych z języka polskiego do II etapu przeszły 3 osoby, z matematyki – 2, z przyrody – 1.

Uczniowie wykazali się też wysoką wiedzą na sprawdzianie klas VI, osiągnęli 27,3 pkt, tj. 68%. Uzyskano wynik powyżej średniej gminy, powiatu i województwa. Podobnie uczniowie klas III – średnia 29,6 na 40 punktów (76%).

W zawodach sportowych drużyny z Wisznic wykazywały się dużą sprawnością, zajmując czołowe lokaty w gminie i na szczeblu międzygminnym m.in. w tenisie stołowym, piłce siatkowej, nożnej i koszykowej, czwórboju LA, marszach na orientację.

Rozpoczęto akcję zbiórki zużytych baterii we współpracy z organizacją odzysku „REBA”.

Od 2008r. w szkole działa gazetka „Molik szkolny” poruszająca tematykę, m.in. szkolną, regionalną, ekologiczną. W pierwszym roku działalności zdobyła II miejsce w konkursie gazetek szkolnych powiatu bialskiego. Opiekunem redakcji jest do dnia dzisiejszego Aneta Guzek. Dzieci oprócz wykorzystywania technologii komputerowej uczą się warsztatu dziennikarskiego, m.in.: prowadząc sondy, wywiady i pisząc sprawozdania.

W 2008r. szkoła otrzymała pracownię współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na którą złożyły się: serwer, 10 komputerów uczniowskich, laptop, rzutnik, drukarka laserowa i skaner. Z tych samych środków wyposażono bibliotekę, przekształcając ją w Centrum Informacji Multimedialnej (4 komputery, drukarka wielofunkcyjna). Dzięki temu obecnie coraz częściej nauczyciele wybierają innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informatyczno – technicznej. Uczniowie natomiast zyskali dostęp do szerokiego źródła informacji jakim jest Internet.

Prowadzono liczne naprawy wykonane na terenie przedszkola m.in.: remont łazienek, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowanie pomieszczeń, zmianę okładziny podłogowej. Do pracowni komputerowej zakupiono biurka i ławki szkolne.

 

W roku szkolnym 2008/2009 ilość uczniów maleje do 194 w 11 oddziałach (jedna klasa I), od 13 do 24 osób w klasie.

W olimpiadach przedmiotowych na szczeblu rejonowym  brali udział: z historii – 1 osoba, j.polski – 3, przyroda – 1. Uczniowie licznie reprezentowali szkołę w konkursach, gdzie zajmowali czołowe miejsca m.in.: I miejsce „Olimpus” z matematyki, III miejsce „Olimpus” z j. polskiego, II etap „Daję słowo”.

We wrześniu 2008 skończyła się współpraca międzynarodowa Comenius. Wymiana doświadczeń, metod nauczania, współpraca zespołowa przyniosły wymierne rezultaty. Bogaty, trzyletni plan działania zaowocował wyróżnieniami na arenie ogólnopolskiej. W roku 2009r. strona projektu międzynarodowego trafiła do ogólnopolskich finałów konkursu „Comenius w Internecie” (wyniki w chwili pisania pracy nie są dokładnie znane) ogłoszonego przez organizację Comenius Sokrates. Nauczyciele  działający przy tworzeniu strony internetowej i koordynatorzy zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie nagrody do Wrocławia.

W obecnym 2009 roku kontynuowana jest zbiórka zużytych baterii –szkoła ma na swoim koncie 279 kg. Do akcji zaangażowano całą społeczność lokalną, rozstawiając pojemniki w sklepach i instytucjach. Dzięki owocnej dwuletniej współpracy z organizacją odzysku REBA otrzymano drukarkę atramentową. Najaktywniejsi uczniowie już po raz kolejny uzyskają nagrody rzeczowe na koniec roku.

Od lutego 2009r. w szkole realizowany jest program finansowany przez środki EFS z zakresu „Równe szanse”. Prowadzone są liczne kółka wyrównawcze, zainteresowań oraz form innowacyjnych. Uczniowie mogą kształtować swe umiejętności językowe, artystyczne, dziennikarskie, informatyczne oraz z przedsiębiorczości. Projekt trwać będzie przez najbliższe dwa lata. Wspieranie wszechstronności rozwoju nadzorowane jest przez pedagoga i psychologa.

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME