Podstawa programowa

Od września 2016 r. zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Nowe przepisy zostały dostosowane do zmian w obowiązku szkolnym.

 

W związku ze zmianą obowiązku szkolnego dla 7-latków, która zaczyna obowiązywać już od kolejnego roku szkolnego, zmianie ulegną także podstawy programowe dotyczące wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Zostają one wprowadzone 2 aktami prawnymi:

 

Celem nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół była potrzeba dostosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.


 

Co regulują nowe przepisy, czyli jakie umiejętności zdobędzie 6-latek

 

Konieczność zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego polega na włączeniu do katalogu wymagań umiejętności czytania i liczenia. Dzieci 6-letnie – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – będą od nowego roku szkolnego kształcić takie umiejętności, jak:

 • czytanie,
 • pisanie – a raczej przygotowanie do umiejętności pisania, gdyż nauka pisania jako umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka powinna być domeną edukacji szkolnej,
 • matematyka – nabywanie umiejętności matematycznych jako niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.


Pozostałe zmiany wprowadzone do nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 • zmodyfikowano „Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego” odnoszące się do proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym) przeznaczonego na różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • dostosowano wymagania w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności,
 • wskazano, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dzieci z innymi rodzajami niepełnosprawności niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym objęte są przygotowaniem do posługiwania się językiem obcym nowożytnym tak, jak ich pełnosprawni rówieśnicy,
 • dodano w obszarze „Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (…)” zapis dotyczący możliwości wykorzystania języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
 • rozszerzono w części dotyczącej „Zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego” zapis związany z kształtowaniem u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu o „kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych”, we współpracy w tym zakresie z rodzicami.

 

Język obcy w przedszkolu – nowy harmonogram

 

Odpowiednio do zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących objęcia od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnie nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej uregulowała również harmonogram realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.

W roku szkolnym 2016/2017 podstawę programową w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” będą realizowały dzieci:

 • 6-letnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz
 • 5-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.


W związku z powyższym, znowelizowane zostało również rozporządzenie MEN z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 803). Zmiana polega na uregulowaniu kwestii stosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” w roku szkolnym 2016/2017 i ma charakter porządkujący.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 895).
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 896).

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME