Harmonogram spotkań z rodzicami 2019-2020

 

CEL OGÓLNY :

wdrażanie rodziców do współpracy ze szkołą i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego

wszechstronny rozwój dziecka

wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych

włączenie rodziców dzieci do życia grupy i szkoły

zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły

podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole

rozpoznawanie sytuacji materialnej i organizacja zajęć dodatkowych na terenie szkoły oraz pomocy finansowe

Klasy I- VIII
Data                Główne zagadnienia

Uwagi

 

13.09.2019

1.Spotkanie ogólne

2.Spotkania w klasach

 • zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego
 • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę szkoły (Statut szkoły – informacje o zmianach, program wychowawczo- profilaktyczny)
 • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę wychowawcy (plan pracy wychowawczej, plan imprez klasowych) oraz pracę innych nauczycieli (kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów)
 • wybór trójek klasowych i nowej Rady Rodziców

3.Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców

Spotkania z rodzicami rozpoczynają się o godz.: 17.00

Tematyka dodatkowa uzależniona będzie od bieżących potrzeb. Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany będą zamieszczane na tablicy na dolnym korytarzu oraz stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców. Na wniosek Rady Rodziców możliwe jest zorganizowanie dodatkowych spotkań

14.11.2019
 • omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych
12.12.2019
 • przedstawienie propozycji ocen
 • przeanalizowanie próbnych egzaminów klas VIII
10.01.2020
 • omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych
 • zapoznanie z osiągnięciami uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019
 

 

 
26.05.2020
 • zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów
 • zapoznanie rodziców o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną
 • omówienie bieżących problemów wychowawczych
 
 
 • inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli (spotkania indywidualne)
Terminy spotkań indywidualnych są uzgadniane z wychowawcami klas. Spotkania odbywają się na terenie szkoły.
 
 • Pedagogizacja rodziców
Termin ustalony zostanie w trakcie roku szkolnego
Oddziały Przedszkolne
Daty spotkań ustalają wychowawcy z rodzicami
 • zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego
 • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę szkoły
 • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę wychowawcy (plan pracy wychowawczej , plan imprez klasowych)
 • wybór trójek klasowych i nowej Rady Rodziców

Tematyka dodatkowa uzależniona będzie od bieżących potrzeb. Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany będą zamieszczane na tablicy na dolnym korytarzu oraz stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców. Na wniosek Rady Rodziców możliwe jest zorganizowanie dodatkowych spotkań

 

omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli (spotkania indywidualne)

 
 

omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

zapoznanie ze stopniem dojrzałości szkolnej (5-6 latki)

inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli (spotkania indywidualne)

 
  inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli Terminy spotkań indywidualnych są uzgadniane z wychowawcami klas. Spotkania odbywają się na terenie szkoły.

            Załącznik nr 2 do Planu pracy

na rok szkolny 2018/2019

koronawirus

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME