7. Lata 90te

W roku szkolnym 1990/91 pracowało w szkole 34 nauczycieli. Zmniejszyła się liczba uczniów, gdyż szkoła w Rowinach podniosła poziom organizacyjny. W 20 oddziałach (po trzy I, II, III i VIII) uczyło się 424 dzieci. Mimo tego dalej pojawiały się problemy z brakiem sal lekcyjnych. Wygospodarowano pomieszczenia w budynku przedszkola do celów nauczania początkowego. W tym roku, w związku z demokratycznymi zmianami w kraju, miała miejsce reforma edukacji. Pojawiła się sześciostopniowa skala ocen. Była możliwość wprowadzania sukcesywnie języka zachodnioeuropejskiego od klasy I do VI. W klasach I-III musieli wyrazić na to zgodę rodzice uczniów. 

Ze względu na brak specjalisty zajęcia nie odbywały się. Podobna zgoda była potrzebna na nauczanie religii, którą przewidywała reforma. Wprowadzono nauczanie informatyki na bazie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym. Zlikwidowano przedmiot zwany praktykami zawodowymi. Działała rekordowa ilość kół zainteresowań – 17: historyczne, chemiczne, recytatorskie, polonistyczne, biologiczne, geograficzne, matematyczne, fotograficzne, sprawnych rąk, j. rosyjskiego, j.angielskiego, plastyczne, techniczne, fizyczne, modelarskie, taneczne, informatyczne. Szkoła uczestniczyła w licznych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez nauczyciela Andrzeja Miąskiewicza.

 

W roku 1991/92 uczy się 424 uczniów w 20 oddziałach (po trzy kl. II, III, IV, V), pracuje 36 pedagogów. W tym roku wszyscy uczniowie uzyskali promocję do następnej kasy. Wynik ten świadczył o rzetelnej pracy nauczycieli i uczniów. W listopadzie 1991r. placówki oświatowe zostały przejęte przez samorządy terytorialne. Wykonano też prace remontowe w szkole m.in.: zamontowano drzwi wejściowe od strony boiska szkolnego.

 

W roku 1992/93 dyrektorem szkoły zostaje Tadeusz Włodarczyk, kadra nauczycieli składa się z 30 osób. Do szkoły zapisano 430 uczniów w 17 oddziałach (trzy V). Szkoła borykała się z trudnościami lokalowymi, niedostatecznym wyposażeniem dydaktycznym, trudnościami środowiskowymi. Mimo to, aż 78 uczniów ukończyło klasy ze świadectwem z czerwonym paskiem i tylko jedna osoba nie została promowana do kolejnej klasy. Wiele atrakcji sprawiły występy zespołu muzycznego, którego powstanie zawdzięczano Dariuszowi Ułanowiczowi oraz Jackowi Nuszczykowi.

 

W roku 1993/1994 w szkole było 439 uczniów w 19 oddziałów (po trzy w kl. I, V, VI). Szkoła uzyskała wysokie wyniki w sporcie, zwłaszcza w IV Wojewódzkich Biegach na Orientację (VIII miejsce) oraz I miejsce w województwie w zawodach piłki ręcznej dziewcząt i chłopców. Równie wysoko uplasowały się prace plastyczne na konkursie PCK „Ryzyko czy zdrowie”, zajęły I i II miejsce w województwie.

Staraniem dyrektora szkoły Tadeusza Włodarczyka od roku 1992r. sprawa budowy sali gimnastycznej wróciła na wokandę. Inwestorem został wójt gminy Henryk Jakubiuk. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy, zaktualizowano stary projekt i we wrześniu 1993r. rozpoczęto prace.

 

W roku 1994/1995 w szkole znajdowało się 20 oddziałów z 442 uczniami (po trzy kl. I, II, VI, VII). Pierwsze klasy miały zajęcia dydaktyczne w przedszkolu. Zatrudniano 32 pedagogów. W wymienionym czasie zakupiono też pierwszą kserokopiarkę szkolną za pieniądze przyznane szkole jako nagroda za osiągnięcia zarówno w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej jak i gospodarczej.

Od września 1994r. rozpoczęto starania o uzyskanie dla placówki miana „Szkoły promującej zdrowie”, promocją i koordynacją działań zajmowała się Jadwiga Chról. Prowadzono profilaktykę uzależnień, pogadanki o wpływie środków odurzających i zdrowym trybie życia.

W tym samym czasie szkoła odniosła sukces w konkursie „Młodość – Trzeźwość”. Uczennica Magda Tymoszuk zajęła I miejsce na szczeblu centralnym i otrzymała nagrodę pieniężną od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła uzyskała w nagrodę odbiornik telewizyjny. Przez pięć wcześniejszych lat, uczniowie należący do szkolnego koła PCK (pod opieką Marii Jurkowskiej) zajmowali w tym konkursie pierwsze miejsca w województwie.

Staraniem SKKT (opiekun Andrzej Miąskiewicz) zgłoszono Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody projekt pomnika przyrody - sosny wejmutki na nowym cmentarzu w Wisznicach. Młodzi ekolodzy ze szkoły w ramach koła LOP wydawali czasopismo „Coś tam” poruszające problematykę zagrożeń cywilizacyjnych, pomocy zwierzętom i roślinom. Ogłoszono zbiórkę opakowań plastikowych.

Szkoła odniosła duży sukces w olimpiadach przedmiotowych. Startowało 72 uczniów w olimpiadzie z j. polskiego, geografii, fizyki, matematyki, historii, biologii, chemii. Z tego 10 osób przeszło do etapu rejonowego z ww. przedmiotów, oprócz fizyki. Z tego jedna uczennica zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu olimpiady matematycznej, gdzie ostatecznie zajęła 26 miejsce.

Natomiast w Europejskim Konkursie Szkolnym pod hasłem „ Europa w szkole” w recytacji wyróżnienie na szczeblu centralnym uzyskała Agata Dragan.

Wśród trofeów w zawodach sportowych znalazły się np.: III miejsce w półfinale wojewódzkim piłkarskich piątek chłopców.

Wraz z wysokimi wynikami w konkursach łączył się też wzrost poziomu nauczania, w stosunku do poprzedniego roku średnio o 0,5 stopnia. Na około 170 szkół w województwie placówka w Wisznicach uplasowała się na 55 miejscu.

Jest to też okres modernizacji i remontów. Pomalowano klatki schodowe i korytarze, pomieszczenia gospodarcze oraz bibliotekę. Wymieniono stolarkę okienną i uzupełniono elewację. Zadbano o estetyczny wygląd otoczenia budynku m.in. sadząc drzewa, wmontowując ławeczki. Przy szkole powstała pierwsza kondygnacja sali gimnastycznej i opracowywano dalsze plany rozbudowy. Zmiany przyniosły wymierne korzyści w postaci II nagrody przyznanej dwóm pracowniom w wojewódzkim konkursie na najładniejszą klasopracownię nauczania początkowego. Należy podkreślić, że szkoła rokrocznie prowadziła wewnętrzne konkursy na najestetyczniejsze sale lekcyjne.

 

W roku 1995/1996 w szkole pracowało 32 nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Nauczano 424 dzieci w 20 oddziałach (po trzy kl III, VII, VIII) liczących od 17 do 26 osób.

Rok szkolny obfitował w naukową, artystyczną i sportową aktywność uczniów. Młodzież wzięła udział w olimpiadach przedmiotowych z matematyki, języka rosyjskiego, fizyki i pracy techniki na etapie rejonowym oraz z języka polskiego (1 finalistka) i geografii (2 finalistki) na etapie wojewódzkim.

Znaczne sukcesy szkoła miała również w konkursach plastycznych. W 1995r. w konkursie „Młodość – Trzeźwość” wytypowano prace plastyczne, audycję słowno – muzyczną do etapu centralnego (w województwie zajęły I, II, III miejsce). Kronika programu otrzymała I miejsce na etapie centralnym. Ponadto jedna osoba zajęła I miejsce na etapie centralnym w konkursie „Strażacki trud”. A w etapie wojewódzkim konkursu „Obrona cywilna w oczach dziecka” praca plastyczna została nagrodzona I miejscem. Opiekę nad młodymi artystami sprawowały Jadwiga Chról i Jolanta Kuśmierz.

Sukcesy odniesiono też w konkursie ekologicznym pod hasłem „Edukacja Ekologiczna” obejmującym wielorakie formy pracy. Dzięki opiekunom Barbarze Prudaczuk i Barbarze Dzyr szkoła zajęła I miejsce w województwie. Pieniądze zdobyte w konkursie przeznaczono na zakup radiomagnetofonu.
Po raz pierwszy zorganizowano akcję „Sprzątania świata”.

Szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy zajął II miejsce w XVII Drużynowych Mistrzostwach Polski w zawodach na orientację „Białobrzegi 95’”. Sprawność grupy była wypróbowana podczas pielgrzymki rowerowej do Rzymu w sierpniu 1996r.. Organizacją całości zajmował się Andrzej Miąskiewicz.

W grudniu 1995r. uruchomiono Uczniowski Klub Sportowy „North”, którego prezesem został Tadeusz Włodarczyk. Uprawiane są: lekka atletyka, marsze na orientację, kolarstwo. Założenie klubu odbiło się pozytywnie na wynikach w zawodach. Brano udział w 44 gminnych, 10 rejonowych, 8 w wojewódzkich. Odnotowano sukcesy sportowe m.in. III, IV miejsce w województwie w piłkę ręczną.

1 grudnia 1995r. Wisznice gościły Ministra Edukacji Narodowej Stefana Pastuszka. Spotkanie z młodzieżą odbyło się w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego. Ze szkoły podstawowej wytypowano delegację uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu, którzy zaprezentowali część artystyczną. Spotkanie ministra z nauczycielami całej gminy miało miejsce w stołówce szkoły podstawowej.

 

Od roku 1996 opiekę nad szkołą przejęły samorządy lokalne. Kuratorium Oświaty większość finansów przeznaczyło na oddłużanie szkół. Brakowało funduszy na remonty i zakupy bieżące. Uczniowie, aby wesprzeć aktualne inwestycje, wykupywali cegiełki na rzecz szkoły. Mimo tych problemów, dobrze rozwijała się rozbudowa placówki. Zakupiono komputer do sali matematycznej i przydzielono nowy telewizor do świetlicy.

Zaplanowano naukę języka angielskiego w klasach IV-VIII, dwa razy w tygodniu jako przedmiot nadobowiązkowy. Początkowo mieli go uczyć nauczyciele pochodzących z zagranicy. Wiązało się to z wymianą młodzieży polsko-angielskiej. Jednakże z wielu przyczyn plany nie doszły do skutku. Zatrudniono inną osobę.

 

W roku 1996/1997 do szkoły zapisanych było 409 osób w 19 oddziałach (po trzy kl. III, IV, VIII), pracowało 33 nauczycieli. Uczniowie chętnie przystąpili do konkursów. Aż 89 osób brało udział w olimpiadach przedmiotowych, z czego 25 awansowało do regionu: biologii – 6, matematyki – 6, j. polskiego 4, geografii – 3, plastyki – 2, historii – 2, chemii i fizyki po 1. Cztery osoby przeszły do szczebla wojewódzkiego: z matematyki, j. polskiego, geografii.

Jak co roku bardzo aktywnie działali nauczyciele wychowania fizycznego: Tadeusz Włodarczyk, Dorota Nuszczyk i Anna Wrzosek. Do niewątpliwych sukcesów należy zaliczyć udział w wojewódzkich zawodach lekkoatletycznych.

Oprócz osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych zanotowano i gospodarcze, czyli remonty. Wymieniono dach na dodatkowym budynku – pracowni technicznej. Remontowano łazienki, niektóre sale lekcyjne, wymieniano sprzęty. Zakupiono magnetofony i aparat fotograficzny.

 

Rok 1997/98 to okres poważnych zmian w organizacji szkoły. Zgodnie z zaleceniem Gminy Wisznice utworzono Zespół Oświatowy łącząc szkołę podstawową z przedszkolem (w sumie 22 oddziały). Kadra i rodzice podeszli do tego z rezerwą. Obawiano się skutków finansowych i zarządzania.

W szkole pracowało 32 pedagogów, uczyło się 380 uczniów w 19 oddziałach (po trzy kl. IV, V, VII). Zmniejszyła się liczba dzieci w placówce, natomiast niezmiennie pozostały wysokie wyniki dydaktyczno – sportowe. Do najważniejszych zaliczyć należy liczny udział w marszach na orientacje, pieszych rajdach, przełajach rowerowych. Sukcesy wojewódzkie odnoszono w LA, biegach przełajowych.

Jak w każdym roku szkolnym olimpiady cieszyły się dużą popularnością. 36 uczniów awansowało do etapu rejonowego. Na szczególne wspomnienie zasługują Anna Wierzchowska i Agata Dragan, które zakwalifikowały się w sześciu konkursach.

Nie zabrakło wygranych w konkursach plastycznych: „Obrona cywilna w oczach dziecka” (I miejsce), „Mickiewicz u Sienkiewicza” (III miejsce). Niewątpliwy sukces odnotowano też na polu prozdrowotnym, ponieważ szkoła weszła do wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie jako jedna z 21.

Oprócz tego dokonano wielu remontów: modernizacja łazienek, malowanie pomieszczeń, zmiana hydrauliki. Dodatkowo zadbano o estetykę otoczenia szkoły.

 

Od roku 1998/99 w szkole uczyło się 383 uczniów w 19 oddziałach (po trzy kl. V, VI, VIII). Na oddział składała się grupa od 10 do 23 osób. Nastąpiła długo oczekiwana chwila - otworzono salę gimnastyczną wraz z nową częścią dydaktyczną. Systematycznie prowadzono prace wykończeniowo – porządkowe angażując w prace społeczne rodziców uczniów. Wysiłki pedagogów w obszarze nauczania zaowocowały udziałem uczniów w olimpiadach przedmiotowych (43 osoby), z czego jedna z geografii uczestniczyła w etapie wojewódzkim.

Aktywni byli również sportowcy. Osiągnięciem było X miejsce drużyny szkolnej w ogólnopolskich zawodach na orientację „Azymuciak 98’ ”.

W szkole odbyły się imprezy o dużym zasięgu: II Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie oraz Sportowy Turniej Gmin. Innowacją był nowy przedmiot w nauczaniu – wychowanie do życia w rodzinie. Zgodę na prowadzenie tego typu zajęć musieli podpisać rodzice uczniów.

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME