Plan dnia

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH - 5, 6-LATKi

 (może być dostosowany do aktualnych wytycznych MEN, GIS, MZ w związku z obowiązującymi przepisami w czasie pandemii)

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00

8:00 - 8:15 Ćwiczenia poranne.
8:15 – 8:30 Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
8:30 – 9:00 śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.
10:00 – 11:15 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach). Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności. 
11:15 – 11:30 Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
11:30– 12.00 Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.
12.00– 13:00 Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
- kształtowanie zachowań prozdrowotnych, 
- zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie,
- odpoczynek /bajkoterapia/- wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych: zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
- zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integrujące grupę,
- ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe,
- zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,
- praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/.
Powtarzanie wprowadzonego materiału, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH - 3, 4-LATKI

 (może być dostosowany do aktualnych wytycznych MEN, GIS, MZ w związku z obowiązującymi przepisami w czasie pandemii)

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00

8:00 - 8:15 Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
8:15 – 8:30 Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
8:30 – 9:00 śniadanie, mycie zębów – uczenie dzieci samodzielności
9:00 – 9:20 Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej (w tym spacery i dalsze wycieczki).
9:20 – 10:30 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach).
10:30 – 11:20 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
11:20– 11:30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
11:30– 12:00 Obiad (przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku).
12.00– 13:00 Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
- odpoczynek /bajkoterapia/, /muzykoterapia/, język angielski;
- zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne;
- zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne;
- praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/;
- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela;
-dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W GRUPACH ŁĄCZONYCH -  3,4 i 5,6 – LATKI

 (może być dostosowany do aktualnych wytycznych MEN, GIS, MZ w związku z obowiązującymi przepisami w czasie pandemii)

7:00 – 8:00 Inspirowanie do spontanicznej działalności – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
13:00 - 13:40 Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie. Utrwalanie poznanych treści, praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i  gry językowe. Religia.
13:40 – 14:00 Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, praca dyżurnych.
14:00 – 14:30 Podwieczorek -  przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
14:30 – 16.30 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. 

sp

wolontariat1

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME