Regulamin korzystania - siłownia

 

Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznanie się i przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się.

 

1. Na terenie siłowni obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

2. Korzystanie z siłowni możliwe jest tylko po uprzednim wpisaniu do harmonogramu zajęć i wypełnieniu załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Wpisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach 8-13 od poniedziałku do piątku.

3. Każda osoba przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek skorzystania z szatni w celu zmiany obuwia oraz pozostawienia innych rzeczy, które są zbędne podczas korzystania z urządzeń

4. Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim obuwie zamienne z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do siłowni; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.

5. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych należy przerwać ćwiczenia i w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe

6. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

7. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.

8. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia – wyciskanie leżąc.

10. Przy podnoszeniu dużych ciężarów, należy korzystać z pomocy innych osób jako asekuratorów. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć opiekun grupy powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.

11 Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.

12. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę .

14. Administrator nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób

15. Administrator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas korzystania z siłowni

16. Młodzież poniżej 18 roku życia może korzystać z siłowni po przyniesieniu podpisanego przez Rodzica/ Opiekuna stosownego oświadczenia. Osoby poniżej 18 roku życia mają zakaz wstępu na siłownie, bez pełnoletniego opiekuna, instruktora który będzie sprawował piecze oraz dbał o bezpieczeństwo nieletniego.

17. W przypadku korzystania z siłowni przez osoby niepełnoletnie całą odpowiedzialność za ćwiczących ponosi opiekun grupy

18. W przypadku niewłaściwego zachowania lub nieprzestrzegania zasad ujętych w regulaminie pracownik w porozumieniu z administratorem może ukarać osoby korzystające z siłowni zgodnie z punktem 19 regulaminu ogólnego kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

19. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast zgłaszać pracownikowi lub administratorowi

20. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikowi

21. Na siłowni mogą przebywać jednocześnie grupy nie mniejsze niż 5 osób i nie większe niż 10 osób

22. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych, co potwierdzają przeprowadzone we własnym zakresie badania lekarskie

 

UWAGA!
Nieprzestrzeganie regulaminu oraz zaleceń obsługi może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia.

 

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie grupy do korzystania z siłowni będącej częścią kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

Wisznice , dnia…………………………….

Dzień , godziny korzystania

 

 

L.P.

Imię i nazwisko

Rok ur.

Uwagi

1

   

Opiekun grupy

NR TEL.-……………………………………

 

Czytelny podpis

 

……………………….*

2

     

3

     

4

     

5.

 

 

 

     

6

 

 

 

     

7

 

 

 

     

8

 

 

 

     

9.

 

 

 

     

10.

 

 

 

     

 

*stwierdzam iż osoby wpisane na listę posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni , zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu korzystania z siłowni, ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie ww. osób .

 

 

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME