Start

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

Projekt Akademia sukcesu realizowany jest przez Gminę Wisznice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.2 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 278/RPLU.12.02.00-06-0067/17-00 podpisanej w dniu 18.12.2017 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

 

Celem projektu jest podniesienie u 184 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację różnego rodzaju zajęć, a także wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia u uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wnikających z podstawy programowej oraz udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom stwarzającym problemy wychowawcze.

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające oraz specjalistyczne, odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom uczniów/uczennic poszczególnych szkół.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
Język angielski kl. I-III
Matematyka kl. I-III
Język angielski kl. IV-VI
Język rosyjski kl. IV-VI
Zajęcia przyrodnicze kl. IV-VI
Matematyka kl. IV-VI

Zajęcia rozwijające:
Język angielski kl. I-III
Koło matematyczno-przyrodnicze kl. I-III
Zajęcia komputerowe kl. I-III
Język angielski kl. IV-VI
Język rosyjski kl. IV-VI
Koło przyrodnicze kl. IV-VI
Matematyka kl. IV-VI
Zajęcia z robotyki
Zajęcia z programowania
Zajęcia z grafiki komputerowej

Zajęcia specjalistyczne:
Zajęcia terapeutyczne kl. I-VI („Trudności w uczeniu się”)
Zajęcia terapeutyczne kl. IV-VI („Przeciw wykluczeniu społecznemu”)
Terapia logopedyczna

 

Gmina Wisznice zaprasza uczniów i uczennice szkół podstawowych w Wisznicach i Horodyszczu oraz Publicznego Gimnazjum w Wisznicach do udziału w projekcie „Akademia sukcesu”. W każdej ze szkół przewidziane zostały ciekawe zajęcia dodatkowe: specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne), dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i Regulaminem Rekrutacji oraz złożenie wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodny na utrwalanie wizerunku. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkół lub w Biurze Projektu (Urząd Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pok. 209). Zapraszamy!

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Formularz zgłoszeniowy Ucznia/Uczennicy na zajęcia w ramach projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji uczniów i uczennic na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu

REGULAMIN PROJEKTU

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny